1. Bevezetés

A ZMRD FunPark Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) üzemelteti a 8621 Zamárdi, Margó Ede sétány hrsz. 2056/2. cím alatt található vízividámparkot és vízijátéktéret, illetve a strand területén található recepciót (továbbiakban: FunPark), valamint a zamardifunpark.hu weblapot (továbbiakban: Weblap). A Szolgáltató jelen közleménnyel tesz eleget az adatkezelésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeinek. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő:
– fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
– elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
– személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja,
– a személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezeli; a tisztesség és törvényesség elvének figyelembevételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli,
– csak olyan személyes adatokat kezel, ami az adatkezelés céljához elengedhetetlen és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. A Szolgáltató a személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Adatkezelő a Weblap üzemeltetője, amely egyrészről médiatartalom-szolgáltatást végez, másrészről az ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat is elvégzi. Jelen Szabályzat tekintetében minden, a Weblapra belépő, azt meglátogató személy felhasználónak minősül (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett), aki a Weblapra belép, illetve az ott nyújtott szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a jelen szabályzat szerinti adatait.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Weblapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti a jelen tájékoztatóban megjelölt adatokat. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét, cégnevét, telefonszámát és e-mail címét, és azt a szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései törvényi felhatalmazáson vagy önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azzal, hogy amennyiben az adatközlő nem saját személyes adataikat adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben az adott adatszolgáltatás tekintetében az adatközlő nem járul hozzá adatai kezeléséhez, úgy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az adott szolgáltatást az adatközlő igénybe venni nem tudja, illetve a szolgáltatást nem teljeskörűen veheti igénybe.

2.1. Felhasználói adatok

Az adatkezelés célja: online tartalomszolgáltatás; a Felhasználó azonosítása és kapcsolattartás, valamint jogaik védelme; statisztikák, elemzések készítése; informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések; az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont.

A kezelt adatok köre, a szolgáltatások igénybevétele érdekében rögzített adatok, IP cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának idejéig.

Adatfeldolgozók:

 • NLG-System Bt. (székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.)
 • Online tárhely biztosítása
 • A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.2 A Weblap saját cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

A cookie-k alkalmazásával az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján), illetve a rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Adatfeldolgozók:

 • NLG-System Bt. (székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.)
 • Online tárhely biztosítása
 • A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű A sütik kezelésére általában a böngészők beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

2.3 Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

Az adatkezelés célja: a FunPark-ban nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok és nyilatkozatok rögzítése, a Felhasználó azonosítása és kapcsolattartás, valamint jogaik védelme.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Eker tv. 13/A. §, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése. .

A kezelt adatok köre: név, anyja neve, cím, születési hely, idő, e-mail cím (nem kötelező), adatkezeléshez adott hozzájárulás.

Az e-mail címet az Üzemeltető abból a célból kérj el, hogy a későbbiekben Felhasználó részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó emailt (pl. hírleveleket és eDM-et) küldjön a termékeinkre/szolgáltatásainkra vonatkozóan.

Bármely Felhasználó az adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az adatkezelés időtartama:

 • az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig azzal, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonható, ami ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
 • használati díj vagy károkozás esetén a követelés megtérítéséig kezeli, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint.

Az üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján adatvedelem@zamardifunpark.hu címen, továbbá
 • postai úton a Szolgáltató székhelyével megegyező címen.

2.4 Külső szolgáltatók adatkezelése a Weblapon

Külső szolgáltató: az Adatkezelő a Weblap üzemeltetéséhez vagy az ott nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vehet harmadik fél szolgáltató partnereket, akik számára a Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. Ezen szolgáltatók: addthis.com, facebook.com, ad.adverticum.net

A Weblap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Weblaphoz – akár a felhasználó közreműködése által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

2.5 Vagyonvédelem, Elektronikus megfigyelőrendszer

Az Adatkezelő a szolgáltatásnyújtási helyen elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a szolgáltatásnyújtási hely egyes részeire (recepció, játéktér, összesen 2 kamera). Az érintettek biometrikus adata, pl.: arcképe az érintett azonosítása céljából abban az esetben kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához, vagy személy- és vagyonvédelmi okok miatt szükséges, amely törvényben védett jelentős érdek. A Szolgáltató nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti (így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, stb.).

A személyes adatok kezelője: az Adatkezelő.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő jogos anyagi érdekeinek és tulajdonának védelme, valamint a személy- és vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, valamint a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: munkavállalók esetében Mt. 11. §-a és az Infotv. 5. § (1) bek c) pont, illetve más személyek esetében az Infotv. 5. § (1) bek c) pont.

A kezelt adatok köre: a szolgáltatásnyújtási helyre belépő, valamint azt használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. Kameratérkép 1. számú mellékletként csatolva.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap.

A felvételek felhasználása:

A kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintésére, valamint kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az Adatkezelő ügyvezetője.

Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az adatkezelés céljai teljesítése érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: az adatvédelmi, büntetőjogi és szabálysértési, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben.

2.6 Vásárlói adatok

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó számla kiállítása, a vásárlók, bérletek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. Cikk (1) bek c) pont és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, valamint bérletek esetén emellett név, cím.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a OTP Bank Nyrt (1051 Budapest, Nádor utca 16.) kezeli.

Adatfeldolgozók és adattovábbítás:

 • Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a B-Payment Szolgáltató Zrt.(1132 Budapest, Váci út 4.) felé kártyaolvasó terminál adatfeldolgozása érdekében és a mindenkori könyvelő cég felé, a könyvelési feladatok ellátása érdekében.

2.7 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, s közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és 8621 Zamárdi, Margó Ede sétány hrsz. 2056/2. alatti telephelyein találhatók meg. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: – az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); – hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); – változatlansága igazolható (adatintegritás); – a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
4. Az adatkezelő elérhetősége
Név: ZMRD FunPark Kft. Telephely: 8621 Zamárdi, Margó Ede sétány hrsz. 2056/2. . e-mail: adatvedelem@zamardifunpark.hu Adószáma: 26696267-2-14 A bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

5.2 Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

5.3 Helyesbítés joga

A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.4 Törléshez való jog

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.6 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik

5.7 Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható

A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

5.8 Az Adatkezelőhöz fordulás joga

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő postacímén, az adatvedelem@zamardifunpark.hu e-mail címen.

5.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.10 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.